Adatkezelési tájékoztató

  • Utolsó frissítés : 2020.12.01.
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A www.logzi.com több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánja tenni.

A www.logzi.com kiemelten fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelésének szabályait, módját, valamint ezek legfontosabb jellemzőit.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait a www.logzi.com üzemeltetője a „NUMINC Korlátolt Felelősségű Társaság ” kezeli.
A kapcsolattartás lehetőségei:
Postai címünk: 2500 Esztergom, Kápolna utca 11.
E-mail címünk: info@numinc.com
Webcímünk: www.numinc.com
Telefonszámunk: +36 1 700 1062

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?
A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A www.logzi.com csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A www.logzi.com kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Miután Ön megadta személyes adatait, azok valódiságáért és pontosságért a www.logzi.com felel.

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a www.logzi.com által kezelt személyes adataival kapcsolatban? Kérheti az adatainak
- módosítását : a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

- törlését, illetve zárolását : a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére - a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül - írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet :
Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a www.logzi.com által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:
  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a www.logzi.com-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében.

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a www.logzi.com a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve www.logzi.com, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a www.logzi.com-hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

REGISZTRÁLT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-……..

Kinek az adatait kezeljük?
Az adatkezelés során a www.logzi.com regisztrált felhasználóinak (jogi személyek) adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?
A www.logzi.com a regisztrál tagjainak alábbi adatait kezeli:
Vállalkozás neve, Székhelye, E-mail címe, Kapcsolattartó neve, Telefonszáma, Jelszava

Ezenkívül megadhat adatokat a: cég struktúrájára és munkatársakra vonatkozóan.

Miért kezeljük a személyes adatait?
Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált érintett igénybe vegye a honlap szolgáltatásait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?
A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?
Az adatait csak a www.logzi.com kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?
A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?
A regisztrált személyek adatait a Google szerverein tároljuk, melynek tulajdonosa az Alphabet Inc.
Az Alphabet Inc. csatlakozott az adatvédelmi tájékoztatónkhoz és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: https://about.google/
Email: info@google.com
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy

SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?
Az adatkezelés során a www.logzi.com üzemeltetőjével üzleti jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?
A www.logzi.com ügyfeleinek, regisztrált tagjainak, adatait (név, számlázási cím, kapcsolattartó).

Miért kezeljük a személyes adatait?
A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?
A személyes adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

Ki kezelheti az adatait?
Az adatait csak a www.logzi.com kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?
A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?
Számviteli adatainak – ideértve az ügyfeleink vonatkozó adatait is - kezelését külső könyvelő igénybevételével oldjuk meg. Ennek során ügyfeleink személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli.

Könyvelő adatai: (All White International Kft., 2524 Nagysáp, Szabadság tér 6., 24121914-1-11, all-white@all-white.hu)

HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-……..

Kinek az adatait kezeljük?
A www.logzi.com hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?
Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?
A www.logzi.com eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?
A www.logzi.com adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?
A www.logzi.com az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?
A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?
A regisztrált személyek adatait a Google szerverein tároljuk, melynek tulajdonosa az Alphabet Inc.
A Alphabet Inc. csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: https://about.google/
Email: info@google.com
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy

Az emailek küldését a „Numinc Kft.” szoftverével végezzük, melynek során az adatok a szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. A „Numinc Kft.” adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

A „Numinc Kft.” a következő címeken elérhető:
Postai címük: 2500 Esztergom, Kápolna utca 11.
webcímük: www.numinc.com
Adatkezelő neve: Lénárt Attila
Telefonszámuk: +36 1 700 1062
Adatkezelési tájékoztatójuk: www.logzi.com/adatvedelem

Nyomtatás