Általános szerződési felételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a NUMINC Kft.. (2500 Esztergom, Kápolna utca 11.) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Ügyviteli Rendszer használatára vonatkozó feltételeket. A NUMINC Kft.. (a továbbiakban: NUMINC) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a NUMINC rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Ügyviteli Rendszer felülete, a NUMINC által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a NUMINC azt nem iktatja, így később nem hozzáférhető. A NUMINC rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://www.logzi.com/aszf . A szerződés nyelve magyar.

1. Szerződés tárgya
1.1. Ügyviteli Rendszer szolgáltatás
NUMINC a Felhasználó részére Ügyviteli Rendszert biztosít (továbbiakban Logzi), melyen Felhasználó ügyviteli folyamatait kezelheti.

A NUMINC által működtetett online Ügyviteli rendszer felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a Logzi weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
gazdálkodó szervezet képviselője;
és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A NUMINC a Felhasználót a Ptk. 8:1 § 3) pontja szerinti vállalkozásnak tekinti, hiszen még ha a Felhasználó magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatást, azt üzleti tevékenysége körében eljárva teszi. Jelen szerződés vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A NUMINC, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Logzi ügyviteli rendszer online felhasználásából kizárni.

2. Szerződés időtartama
Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

3. Bérleti díj
3.1. 10 napos ingyenes próbaidő
Minden először rendelő felhasználó számára első Logzi igénylésekor a NUMINC 10 napos ingyenes próbaidőt biztosít. Ez alatt az időszak alatt a Logzi a választott csomagnak megfelelő normál használati feltételeknek megfelelően működik, kivéve a külső szolgáltatók által biztosított extra szolgáltatásokat (többek között E-mail küldés), melyek próbaidőszak alatt nem érhetőek el. Az ingyenes próbaidőszak végéig a Ügyviteli rendszer működése bármikor felmondható, külön indoklás nélkül.

Amennyiben Felhasználó a 10 próba nap alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa regisztrált hozzáférés minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül 30 nap múlva, annak tartalmát Felhasználó NUMINC-től nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

3.2. Bérleti díjak fizetési módja
Amennyiben Felhasználó a próbaidő alatt Ügyviteli rendszere adminisztrációs felületén, az erre kialakított menüpont segítségével vagy Megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy NUMINC a kiválasztott díjcsomag alapján átirányítja a Banki tranzakciós fél portáljára vagy díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre.

Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti NUMINC számára. A befizetett összeget NUMINC tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.

A fizetés történhet bankkártyával és banki átutalással. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a bérleti díj levonása automatikusan, az általa kiválasztott időintervallumban történik a Barion vagy PayPal banki fizetési rendszere által. A már befizetett előfizetési díjak NUMINC által nem visszatéríthetőek.

Barion
Az online bankkártyás fizetések egy része a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

PayPal
A PayPal a luxemburgi bejegyzésű PayPal (Europe) S.á r.l. et Cie, S.C.A. révén 2011. 07. 26. óta van jelen Magyarországon, amikor megkapta első, elektronikuspénz-kibocsátási engedélyét. Azóta 17 újabb engedélyt kapott, amelyek részletei a Magyar Nemzeti Bank listáján találhatók. A PayPal magyarországi működésének típusa: határon átnyúló hitelintézet.

A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül NUMINC az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja az Ügyviteli rendszert. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

Amennyiben NUMINC az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 10 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható Ügyviteli funkciókat határozzák meg, Logzi honlapján tekinthetők meg. NUMINC fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

Banki átutalás esetén NUMINC a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles NUMINC bankszámlájára átutalni. NUMINC az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

A rendszeres nettó bérleti díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). Felhasználó a befizetést Forintban végzi NUMINC számlájára. NUMINC a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatást. Amennyiben átlagosan a havi egyedi oldallátogatás több mint 120 000, NUMINC a Ügyviteli Rendszert kizárólag egyedi előfizetői konstrukcióban tudja biztosítani a Felhasználó részére. Az egyedi oldallátogatás meghatározásában a NUMINC statisztikái az irányadóak.

NUMINC fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. NUMINC bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.

3.3. Előfizetői csomagok
A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://www.logzi.com/licensz címen. NUMINC fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A havi csomag számlázása 30, míg az éveseké 365 naponta történik. A NUMINC Alkalmazások nem részei a Ügyviteli Rendszernek. Felhasználó elfogadja, hogy azok használatáért külön díjak számolhatóak fel.

4. NUMINC kötelezettségei
NUMINC Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Ügyviteli rendszer felhasználási jogát.

Amennyiben NUMINC Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - NUMINC felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy NUMINC köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt NUMINC - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, NUMINC köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

NUMINC köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség NUMINC-et terheli.

NUMINC a Logzi ügyviteli rendszer nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. NUMINC szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

NUMINC jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

NUMINC jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

Teljesítés során NUMINC alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
NUMINC gondoskodik róla, hogy alvállalkozója NUMINC által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.
Jelen szerződés teljesítése során NUMINC-nek nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. Felhasználó kötelezettségei
Felhasználó köteles NUMINC szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat NUMINC-nek megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést NUMINC részére biztosítani.

Felhasználóhoz tartozó Ügyviteli rendszerben megtalálható adatok (partner, termék, stb), felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. NUMINC a Felhasználó regisztrált Ügyviteli rendszerben történő értékesítési, kapcsolattartási folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata az ügyfelekkel, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A Ügyviteli rendszerben található adatok és bizonylatok valódiságával kapcsolatban kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a Felhasználó partnere, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a vásárlással, Ügyviteli rendszer üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat Ügyviteli rendszerének adminisztrációs felületén beállítani. NUMINC ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén NUMINC-nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. NUMINC nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. NUMINC jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért NUMINC semmilyen felelősséget nem vállal.
Karbantartási célból NUMINC üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Ügyviteli rendszerébe bejelentkezni, az Ügyviteli rendszer oldalán regisztráltak személyes adataihoz hozzáférni. A NUMINC a Felhasználó ügyfeleinek személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A felek az adatkezelés szabályairól adatfeldolgozói szerződésben rendelkeznek.

Felhasználó a NUMINC által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre NUMINC kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a NUMINC kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.

A Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a NUMINC az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. A NUMINC kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt bevétel, haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.

A Felhasználó által saját ügyfelei felé tanúsított magatartásért a NUMINC felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása
Az Ügyviteli rendszer SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
NUMINC a Logzi-t az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem NUMINC tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Bejelentkezés feltételei a következők:

Szélessávú Internet kapcsolat;
A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;
Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.
Munkavégzés feltételei a következők:

Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, NUMINC felé lejárt tartozása nincs.
Támogatott böngészők, és azok verziói:

Mozilla Firefox legfrissebb verzió
Google Chrome legfrissebb verzió
Opera legfrissebb verzió
Microsoft Edge legfrissebb verzió
Android Browser Android legfrissebb verzió
Google Chrome for Android legfrissebb verzió
Opera Mobile Browser legfrissebb verzió
Apple iPad Safari legfrissebb verzió
Apple OS X Safari legfrissebb verzió
Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a NUMINC nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

A NUMINC részére a tárhelyet biztosító neve: Alphabet Inc. székhelye: Mountain View, California

7. Rendelkezésre állás
NUMINC garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a Logzi szolgáltatás számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a NUMINC nem teljesíti a 99,9%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.

8. Ügyfélszolgálat
Felhasználó és NUMINC közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@Logzi.com cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentésre a https://www.logzi.com címen található ügyfélszolgálati űrlap használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

NUMINC vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a NUMINC iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

A NUMINC minden előfizetői konstrukció esetén a probléma súlyától függetlenül minden esetben 24 óra válaszidőt biztosít a Felhasználónak.

9. Ügyviteli rendszer adatainak felhasználása
A NUMINC hozzáférhet és elemezheti a Felhasználó Ügyviteli rendszerének következő adatait: látogatószám, adminisztráció, integrációk és alkalmazások használata.

A Logzi adataihoz való hozzáférés és elemzés célja az, hogy a NUMINC a Felhasználó számára releváns termékfejlesztési lehetőségeket feltárja és a Felhasználónak ajánlatot adjon, így különösen az előfizetői csomagok magasabb felváltásáról vagy saját új termékéről adjon tájékoztatást.

A NUMINC a Logzi vonatkozó egyedi és beazonosítható adatokat nem jogosult közzétenni vagy külső személyeknek továbbítani vagy átadni, azokat megőrizni köteles.

A NUMINC a Logzi adatait csakis aggregált formában, tehát a beazonosítást lehetővé nem tevő formában teheti közzé, és legfeljebb tevékenységi köröket, kategóriákat nevezhet meg. A NUMINC általi közzététel formája lehet publikus blogbejegyzés, közösségi média bejegyzés és hírlevél.

10. Vis maior
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

11. Szerződés megszűnésének esetei
Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás kizárólag írásban történhet.

A felmondás után a Logzi ügyviteli rendszer az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után 8 évvel minden adata törlődik. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a Logzi törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak Szolgáltató rendszerében, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.

NUMINC azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
60 napot meghaladó vis maior esete.
Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet.

NUMINC jogosult Felhasználó Logzi működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén az Ügyviteli rendszert törölni az alábbi indokokkal:

Felhasználó rendszerében törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
Felhasználó a NUMINC által nem etikusnak minősített adatokat választ.
Számlatartozás fennállása esetén.
Felhasználó Logzi ügyviteli felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
Kártékony programkód használata esetén.
Ha a Felhasználó a Logzi szolgáltatás blokkolását célzó támadás (úgynevezett „Denial-of-service” – DOS támadás (más szerverek felé is)), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet éri.
Tömeges - a Logzi adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
Bármilyen, a NUMINC vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
Bármilyen, a NUMINC vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.
Amennyiben olyan mértékű panaszok érkeznek be a Felhasználó Logzi ügyviteli rendszerével kapcsolatosan, amely már hatással van a NUMINC vagy a szolgáltatás jó hírnevére
Amennyiben NUMINC a fenti okokból kifolyólag Felhasználó Logzi ügyviteli rendszerét törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, Logzi ügyviteli rendszerének tartalmát NUMINC-től nem követelheti.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

ha NUMINC anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.
Ebben az esetben Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját NUMINC-től követelheti.

12. Vitás kérdések rendezése
NUMINC-nek és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező Esztergomi székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Kelt: Esztergom, 2020. 12. 01.
Hatályba lépés dátuma: 2020. 12. 01.

Nyomtatás